Tài khoản

Quý khách có thể đăng nhập bằng các tài khoản OpenID có sẵn như Facebook, Google, Yahoo...bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng ở phía dưới. Hoặc nhấn vào đăng ký tài khoản để tạo một tài khoản mới.

Lưu ý: Chúng tôi không thu thập mật khẩu của Bạn khi đăng nhập bằng các tài khoản sẵn có như Facebook, Google, Yahoo... Ứng dụng chỉ lấy địa chỉ Email để gán tài khoản mới của Bạn.

Giới thiệu về OpenID: Đây là một tiêu chuẩn mở (open standard) dùng cho việc xác thực người dùng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ OpenID còn được gọi là OpenID provider (như Google, Facebook, Twitter...) được sử dụng trong việc xác thực. Sử dụng một tài khoản duy nhất được đăng ký bởi OpenID Provider người dùng có thể sử dụng để xác thực (đăng nhập) trên nhiều ứng dụng khác nhau bằng 1 tài khoản duy nhất mà không cần đăng ký tài khoản trên từng ứng dụng.