Tàu M1.T876.T6
– Chạy tuyến: Hà Nội (Việt Nam)-Bắc Kinh (Trung Quốc)
– Từ ga: Hà Nội, lúc: 18:30
– Đến ga: Nam Ninh (Trung Quốc), lúc: 07:02
– Khoảng cách: 401 km
– Thời gian chạy: 12 giờ 32 phút
– Tốc độ lữ hành: 32 km/giờ

Tuyến tàu M1.T876.T6

Tuyến đường Giờ tàu
Hà nội – Đồng Đăng 18:30 – 22:40
Hà nội – Bằng Tường 18:30 – 01:20
Hà nội – Nam Ninh 18:30 – 06:10
Hà nội – Quế Lâm 18:30 – 12:57
Hà nội – Hoành Dương 18:30 – 18:21
Hà nội – Trường Sa 18:30 – 20:31
Hà nội – Hán Khẩu 18:30 – 01:12
Hà nội – Trịnh Trâu 18:30 – 05:36
Hà nội – Bắc Kinh 18:30 – 12:08